Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

 

P R O G R A M

Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

 

10:00   Powitanie i przedstawienie się uczestników

10:20   Wprowadzenie w ideę Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania oraz projektu

„Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”

10:40   Przedstawienie organizacji i inicjatyw uczestniczących w Forum

11:20   Doświadczenia ze współpracy różnych organizacji przy realizacji konkretnych projektów

na rzecz rodziny i wychowania – prezentacje uczestników i organizatorów Forum

12:00   Przerwa/poczęstunek

12:20   Prezentacja przykładów porozumień, koalicji i sieci organizacji

12:45   Praca w grupach tematycznych - wg obszarów zainteresowań zgłoszonych przez uczestników w okresie przygotowawczym do Forum:

- wymiana doświadczeń i informacji tematycznych,

- poznanie przedstawicieli innych organizacji prowadzących podobne działania,

- zwiększenie szans wspierania się w realizacji projektów, w poszukiwaniu funduszy itp.

13:30   Przerwa obiadowa

14:15   Praca w grupach tematycznych c.d.

14:45   Prezentacja wyników pracy w grupach, wnioski i propozycje dla wszystkich uczestników

15:15   Przerwa/poczęstunek

15:30   Dyskusja: potrzeba i możliwości tworzenia sieci współpracy organizacji działających na

rzecz rodziny i wychowania.

Czy warto/należy budować porozumienia i federacje wzmacniające organizacje? Jeśli tak to jak? Czy warto/należy budować międzyregionalne grupy ekspertów społecznych w sprawach rodziny i wychowania? Jeśli tak to jak?

16:15   Podsumowanie Forum i perspektywy.

16:30   Zakończenie.

 

 

Zaproszenie na Forum Inicjatyw - czytaj TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy online - TUTAJ

 Do organizacji, grup i inicjatyw nieformalnych oraz animatorów życia społecznego, zainteresowanych sprawami rodziny i wychowania.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania, które odbędzie się w sobotę 29 września 2018r. w Krakowie. Jest to część szerszego projektu pn. Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania międzynarodowego projektu ojciec Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe prowadził w Tomsku na Syberii szkolenie dla 24 nauczycieli pracujących w Gimnazjum Katolickim, którym od czterech lat opiekują się jezuici.

Dziękujemy ustępującemu Przewodniczącemu Zarządu SChDW, Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ.

Pełniąc swoją funkcję tchnął ożywczego ducha w stowarzyszenie. Inicjował i wspierał wydarzenia, które już przynoszą owoce, otwierają pola współpracy międzynarodowej, wzmacniają środowisko, dają szeroką perspektywę ...

Odbyło się dziś w Krakowie Walne Zebranie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, na którym wybrany został nowy Zarząd. Nowym Przewodniczącym Zarządu SChDW został Krzysztof Homa SJ (na zdjęciu), a Zastępcą Przewodniczącego Wojciech Słonina.