Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Aktywna Młodzież

Szanowni Państwo.

 Zakończyliśmy projekt pilotażowy „Aktywna Młodzież – utworzenie szkolnych inkubatorów kluczowych kompetencji” przetestowaliśmy przyjęte założeń w wybranych szkołach i wypracowaliśmy:

1) praktyczne strategie (propozycje działań) i narzędzia dla szkół, które będą wspierać rozwój kompetencji kluczowych proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych uczniów i nauczycieli,

2) propozycje zmian systemowych, których wdrożenie inkubatory w szkołach i innowacyjne środowisko rozwoju pomysłów młodzieży.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
1. Opracowanie programu szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, standardów kompetencji nauczycieli objętych szkoleniem i materiałów szkoleniowych, z uwzględnieniem zastosowania zróżnicowanych form szkoleń oraz podejścia interdyscyplinarnego.
2. Opracowanie i przetestowanie narzędzia/narzędzi do diagnozy w zakresie kształcenia kluczowych kompetencji proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych uczniów.
3. Przygotowanie założeń systemu oceniania projektów wypracowanych w procesie edukacji kluczowych kompetencji proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych uczniów oraz przetestowanie tego systemu w praktyce.
4. Pilotażowe wdrożenie systemu nauczania kluczowych kompetencji proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie – powstanie szkolnego inkubatora kluczowych kompetencji proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych - 3 filary:

  1. Szkolne centrum mediacji i porad prawnych.
  2. Szkolny klub wolontariatu i działań prospołecznych.
  3. Campus dobrych projektów.Projekt „Aktywna Młodzież” to strategia na rzecz kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego i społecznego dla jednego z najważniejszych elementów systemu prorodzinnego jakim jest szkoła.

 Jak podaje MEN, wciąż istnieje nisza w systemie innowacji, dlatego projekt ten wskazuje kierunek działania polegajac̨ y na wprowadzeniu zmian w systemie edukacji. Wśród kompetencji proinnowacyjnych uczniów, które powinny być rozwijane można wyróżnić umiejet̨ ności poznawcze (np. ciekawość i odkrywanie możliwości, powstawanie pomysłów, rozwiaz̨ ywanie problemów, myślenie niezależne, umiejet̨ ność uczenia się)̨ , umiejet̨ ności behawioralne (np. odwaga i podejmowanie ryzyka, podejmowanie decyzji, zarzad̨ zanie zmiana,̨ liderowanie, wytrwałość,́ współpraca), umiejet̨ ności funkcjonalne (umiejet̨ ności podstawowe - pisanie, czytanie, liczenie) i umiejet̨ności techniczne (np. obsługa programów komputerowych, wykorzystywanie technologii do doskonalenia procesów w pracy).

Projekt „Aktywna Młodzież” to strategia na rzecz kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego i społecznego dla jednego z najważniejszych elementów systemu prorodzinnego jakim jest szkoła. Jak podaje MEN, wciąż istnieje nisza w systemie innowacji, dlatego projekt ten wskazuje kierunek działania polegający na wprowadzeniu zmian w systemie edukacji. 

 SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania. Projekt realizowany w latach 2020-2022 finansowany jest z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) https://www.niw.gov.pl/