Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

LUBLIN - Forum Inicjatyw - PROGRAM

Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania

Lublin, 13.10.2018r.

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

 

P R O G R A M

 

10:00 Powitanie i przedstawienie się uczestników

10:20 Wprowadzenie w ideę Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania oraz projektu

Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”

10:40 Przedstawienie organizacji i inicjatyw uczestniczących w Forum


11:20 Doświadczenia ze współpracy różnych organizacji przy realizacji konkretnych projektów

na rzecz rodziny i wychowania – prezentacje uczestników i organizatorów Forum

12:00 Przerwa/poczęstunek

 

12:20 Prezentacja przykładów porozumień, koalicji i sieci organizacji

12:45 Praca w grupach tematycznych - wg obszarów zainteresowań zgłoszonych przez uczestników w okresie przygotowawczym do Forum:

- wymiana doświadczeń i informacji tematycznych,

- poznanie przedstawicieli innych organizacji prowadzących podobne działania,

- zwiększenie szans wspierania się w realizacji projektów, w poszukiwaniu funduszy itp.

 

13:30 Przerwa obiadowa

 

14:15 Praca w grupach tematycznych c.d.

 

14:45 Prezentacja wyników pracy w grupach, wnioski i propozycje dla wszystkich uczestników

 

15:15 Przerwa/poczęstunek


15:30 Dyskusja: potrzeba i możliwości tworzenia sieci współpracy organizacji działających na

rzecz rodziny i wychowania.

Czy warto/należy budować porozumienia i federacje wzmacniające organizacje? Jeśli tak to jak? Czy warto/należy budować międzyregionalne grupy ekspertów społecznych w sprawach rodziny i wychowania? Jeśli tak to jak?

 

16:15 Podsumowanie Forum i perspektywy.

 

16:30 Zakończenie.

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

www.schdw.org.pl

facebook.com/wychowanie