Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

1.Idea i cele Forum Inicjatyw i projektu budowania sieci współpracy

W Polsce istnieje bardzo wiele organizacji i inicjatyw nieformalnych podejmujących różnorodne działania sprzyjające rodzinie i odpowiedzialnemu wychowaniu, jednak ich wpływ na organizację życia publicznego oceniamy jako zbyt słaby. Dlatego pożądane jest zwiększenie siły ich oddziaływania poprzez:

- nadawanie większego (np. ogólnopolskiego) rozgłosu cennym inicjatywom (np. lokalnym), popularyzację dobrych praktyk,

- wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów,

- współdziałanie grup organizacji szczególnie przy realizacji poważniejszych przedsięwzięć,

- łączenie sił w działaniach zapobiegających zagrożeniom dla wychowania i rodziny.

Poprzez Forum Inicjatyw i inne działania projektowe chcemy dać okazję do realizacji ww. zadań.

Zapraszamy na nie także rodziców, często niezrzeszonych w organizacjach, ale aktywnych społecznie.

Chcemy także pomóc w rozbudowywaniu międzyregionalnego zaplecza eksperckiego w podejmowanych sprawach, które byłoby wsparciem dla instytucjonalnych działań państwa i samorządów. Inspiracją dla nas jest m.in. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” przygotowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Ten przewodnik dla samorządowców i praktyków, oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w ostatnich kilku latach na kilkunastotysięcznej grupie młodzieży, celnie identyfikuje prawdziwe przyczyny wielu problemów społecznych i nakreśla działania wychowawczo oczekiwane i skuteczne. W wielu punktach potwierdza wiedzę i intuicje nas-rodziców.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/829/Vademecum_skutecznej_profilaktyki_Sz.Grzelak_Wyd_II.pdf

 

2.Grupy tematyczne na Forum

Jedną z ważniejszych części Forum będzie praca w grupach utworzonych wg różnych obszarów zainteresowań zgłoszonych przez uczestników. Można zgłaszać tematy wg  dwóch zasad:

 - ze względu na rodzaj reprezentowanego podmiotu, co umożliwi poznanie przedstawicieli innych organizacji prowadzących podobne działania, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie ewentualnej współpracy dla realizacji podobnych projektów. Przykładowe obszary działalności to np. edukacja i kształcenie; wychowanie i profilaktyka; aktywność społeczna i obywatelska; opieka, pomoc charytatywna i interwencyjna; ochrona tożsamości rodziny i bezpiecznego rozwoju dzieci; zdrowie i wypoczynek, itp.

- ze względu na zainteresowanie danym zagadnieniem, niezależnie od misji danej organizacji czy grupy, np. Jak budować system wychowawczy w placówkach (szkołach, świetlicach)? Jak rozwijać umiejętności wychowawcze? Jak wspierać i chronić rodzinę? Jak współpracować w środowisku lokalnym? Jak zdobywać fundusze na działalność? Itp.

Na podstawie zgłoszonych propozycji jako organizatorzy zaproponujemy tematy ostateczne, które zostaną rozesłane uczestnikom na kilka dni przed Forum. Dlatego też prosimy o dokładne sprecyzowanie przy zgłoszeniu swoich oczekiwań. Pozwoli to nam na takie określenie tematów pracy w grupach, które w maksymalnie możliwym stopniu będzie odpowiedzią na problemy i oczekiwania uczestników forum.

Jako organizatorzy będziemy wdzięczni także za zgłaszanie wszelkich uwag merytorycznych i organizacyjnych, również wykraczających poza samo Forum. Chcemy wesprzeć wszelkie pomysły dla zrealizowania wspólnych celów.

 

3.Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania jako organizator.

Posiada 25-letnie doświadczenie w podejmowaniu i koordynowaniu wspólnych działań prowadzonych przez współpracujące z sobą różne organizacje a także doświadczenie wzajemnego wspierania się animatorów życia społecznego i liderów stowarzyszeń, fundacji czy grup nieformalnych, działających w różnych regionach Polski.

 

 

Zaproszenie na Forum Inicjatyw - czytaj TUTAJ

 

P R O G R A M

Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

 

10:00   Powitanie i przedstawienie się uczestników

10:20   Wprowadzenie w ideę Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania oraz projektu

„Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”

10:40   Przedstawienie organizacji i inicjatyw uczestniczących w Forum

11:20   Doświadczenia ze współpracy różnych organizacji przy realizacji konkretnych projektów

na rzecz rodziny i wychowania – prezentacje uczestników i organizatorów Forum

12:00   Przerwa/poczęstunek

12:20   Prezentacja przykładów porozumień, koalicji i sieci organizacji

12:45   Praca w grupach tematycznych - wg obszarów zainteresowań zgłoszonych przez uczestników w okresie przygotowawczym do Forum:

- wymiana doświadczeń i informacji tematycznych,

- poznanie przedstawicieli innych organizacji prowadzących podobne działania,

- zwiększenie szans wspierania się w realizacji projektów, w poszukiwaniu funduszy itp.

13:30   Przerwa obiadowa

14:15   Praca w grupach tematycznych c.d.

14:45   Prezentacja wyników pracy w grupach, wnioski i propozycje dla wszystkich uczestników

15:15   Przerwa/poczęstunek

15:30   Dyskusja: potrzeba i możliwości tworzenia sieci współpracy organizacji działających na

rzecz rodziny i wychowania.

Czy warto/należy budować porozumienia i federacje wzmacniające organizacje? Jeśli tak to jak? Czy warto/należy budować międzyregionalne grupy ekspertów społecznych w sprawach rodziny i wychowania? Jeśli tak to jak?

16:15   Podsumowanie Forum i perspektywy.

16:30   Zakończenie.

 

 

Zaproszenie na Forum Inicjatyw - czytaj TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy online - TUTAJ

 Do organizacji, grup i inicjatyw nieformalnych oraz animatorów życia społecznego, zainteresowanych sprawami rodziny i wychowania.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania, które odbędzie się w sobotę 29 września 2018r. w Krakowie. Jest to część szerszego projektu pn. Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania międzynarodowego projektu ojciec Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe prowadził w Tomsku na Syberii szkolenie dla 24 nauczycieli pracujących w Gimnazjum Katolickim, którym od czterech lat opiekują się jezuici.

Dziękujemy ustępującemu Przewodniczącemu Zarządu SChDW, Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ.

Pełniąc swoją funkcję tchnął ożywczego ducha w stowarzyszenie. Inicjował i wspierał wydarzenia, które już przynoszą owoce, otwierają pola współpracy międzynarodowej, wzmacniają środowisko, dają szeroką perspektywę ...